NORMATĪVO AKTU REGULĒJUMS KARJERAS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

 • Izglītības likums;
 • Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.747);
 • Ministru kabineta 2019. gada 3.septembrī noteikumi Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”(turpmāk – MK noteikumi Nr.416);
 • "Klases stundu programmas paraugs" (Valsts izglītības satura centrs).
 • "Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm 2019" (turpmāk - Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns);
 • Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” (turpmāk – akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība).
 • Ministru kabineta 2015. gada 30. decembra noteikumi Nr. 821 “Par Karjeras izglītības īstenošanas plānu valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020. gadam”.

IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ IETVERTAIS REGULĒJUMS:

 • Izglītības likuma 17. panta „Pašvaldību kompetence izglītībā” trešās daļas „Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība“15.punkts „Nodrošina bērnu un jauniešu karjeras izglītību“;
 • Izglītības likuma 30.panta „Izglītības iestādes vadītājs” trešā1daļa „Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādē piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem”;
 • Izglītības likuma 55.panta „Izglītojamā tiesības: Izglītojamam ir tiesības“: 3.punkts „Saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus”;
 • Izglītības likuma panta „Likumā lietotie termini”;
 • 121.punkts „karjera - izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā”;
 • 122.punkts „karjeras izglītība - izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei”;
 • 123.punkts „karjeras attīstības atbalsts - pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.”

Karjeras izglītošana - profesionāla pedagoģiskā personāla darbība, kas balstīta karjeras vadības teorijās un praktiskās metodikās.

 

IETEICAMĀS KLASES AUDZINĀŠANAS STUNDU TĒMAS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ